دوره آموزشی فین تک

آموزشی در جهت رشد و توسعه اکوسیستم فین تک و ارتقای سطح دانش فعالان این حوزه