نوآفرین

کارگاهی برای تمرین و شبیه سازی فرآیند کامل ایده تا کسب‌و‌کار