چهارمین کارگاه تفکر خلاق: مرکز نوآوری دانشگاه تبریز