پنجمین کارگاه تفکر خلاق: مرکز نوآوری دانشگاه تبریز