پنجمین کارگاه تفکر خلاق: مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

چهارمین کارگاه تفکر خلاق: مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

سومین کارگاه تفکر خلاق: مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

دومین کارگاه تفکر خلاق: مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

اولین کارگاه تفکر خلاق: مرکز نوآوری دانشگاه تبریز